607-901-234

 • adamw.png
 • borki.png
 • czemierniki.png
 • gmina-lukw.png
 • jeziorzany.png
 • kkolewnica.png
 • kock.png
 • komarowka.png
 • krzydwa.png
 • lukow_miasto.png
 • milanw.png
 • radzyn_gmina.png
 • radzy_miasto.png
 • serokomla.png
 • siemien.png
 • stanin.png
 • stoczek_lukowski.png
 • ulan.png
 • wohy.png
 • wojcieszkow.png

Uchwały Zgromadzenia (31.05.2011)

Na Zgromadzeniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego odbytego w dniu 31.05.2011 r. podjęło następujące uchwały:
- o uchyleniu uchwały Nr I/3/2011w sprawie wyboru Zarządu Związku,
- o uchyleniu uchwały Nr I/4/2011 w sprawie wyboru Komisji Rewizyjnej Związku,
(obydwie uchwały zostały zakwestionowane przez organ nadzoru prawnego ze względu na wybór organów Związku w głosowaniu tajnym, wybór ten winien odbyć się w głosowaniu jawnym)
- o wyborze Zarządu Związku,
- o wyborze Komisji Rewizyjnej Związku,
- w sprawie zmian w przeznaczeniu udziału w 2011 roku,
- w sprawie zmian w planie finansowym Związku na 2011 rok,
- w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Związku na lata 2011-2017.

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (30.06.2011 r.)

Działając na podstawie § 15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2011 roku na godzinę 10.00 w sali Urzędu Stanu Cywilnego (parter) w budynku Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Przewodniczący
Związku Komunalnego
Witold Kowalczyk

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na: „Budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ”Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski”

W imieniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego uprzejmie informuję, że dokonano rozpatrzenia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu ograniczonego na „Budowę zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych ”Adamki” w miejscowości Biała g. Radzyń Podlaski” (oznaczenie sprawy ZKGPR/ZP/03/2010). Postępowanie przetargowe przeprowadzono zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), w wyniku którego jako najkorzystniejszą z uwzględnieniem kryterium „cena” zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wybrano ofertę: