(83) 311 70 67, (+48) 607 901 234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (10.06.2022 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2022 roku (piątek) na godzinę 9.00. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Związku raportu o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2021 rok i debata nad raportem.
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Nr XV/34/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
6. Przedstawienie sprawozdania finansowego Związku za 2021 rok – wystąpienie Skarbnika Związku (sprawozdania dostępne na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Ogłoszenia-Sprawozdania).
7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie
-  w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Zarząd Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2021 r. wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami.
-  w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny w sprawie absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2021 r. (uchwały dostępne na stronie internetowej https://zkgpr.e-bip.eu/ w zakładce Uchwały-Opinie).
9. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XV/35/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2021 rok.
10. Przedstawienie i podjęcie Uchwały Nr XV/36/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2021 rok.
11. Przedstawienie i podjęcie uchwały Nr XV/37/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych stanowiących własność Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny.
12. Przedstawienie bieżących informacji z działalności ZZOK Adamki k. Radzynia Podlaskiego.
13. Wolne wnioski.
14.  Zamknięcie obrad.

 


Przewodniczący Zgromadzenia
Marek Czub

 

Załączniki:
- raport o stanie Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2021 rok
- projekt Uchwały Nr XV/34/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
- projekt Uchwały Nr XV/35/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2021 rok.
- projekt Uchwały Nr XV/36/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny za 2021 rok.
- projekt Uchwały Nr XV/37/2022 Zgromadzenia Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny z dnia 10 czerwca 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie składników majątkowych stanowiących własność Związku Gmin Północno-Zachodniej Lubelszczyzny