Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (18.06.2020 r.)

Działając na podstawie §15 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 18 czerwca 2020 roku (czwartek) na godzinę 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.
 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego Zarządu Związku raportu o stanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok i debata nad raportem.
 5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały Nr IX/19/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
 6. Przedstawienie sprawozdania finansowego za 2019 rok – wystąpienie Skarbnika Związku.
 7. Przedstawienie stanowiska Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku.
 8. Przedstawienie uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania planu finansowego za 2019 rok (chwała dostępna na stronie internetowej www.zkgpr.bip.lublin.pl w zakładce Uchwały-Opinie).
 9. Podjęcie uchwały Nr IX/20/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
 10. Podjęcie Uchwały Nr IX/21/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
 11. Przedstawienie bieżącej informacji z działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.
 12. Wolne wnioski.
 13. Zamknięcie obrad.


  Załączniki:

  - raport o stanie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
  - projekt Uchwały Nr IX/19/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia  18 czerwca 2020 r. w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Związku.
  - projekt Uchwały Nr IX/20/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.
  - projekt Uchwały Nr IX/21/2020 Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego z dnia 218 czerwca 202 r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Związku z wykonania planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego za 2019 rok.


 

Przewodniczący Związku

Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego

 

Marek Czub