607-901-234

Zaproszenie na sesję Zgromadzenia (23.01.2019 r.)

     Działając na podstawie §12 i §17 Statutu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zwołuję sesję Zgromadzenia na dzień 23 stycznia 2019 roku (środa) na godzinę 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.

 

Proponuję następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zgromadzenia.

 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.

 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji Zgromadzenia.

 4. Przedstawienie i zatwierdzenie porządku obrad.

 5. Wybory władz Związku.

- Przewodniczącego Związku,

- Zastępcy Przewodniczącego Związku,

- Zarządu Związku,

- Komisji Rewizyjnej Związku.

 1. Podjęcie uchwał w sprawach zawartych w punkcie 5.

 2. Przedstawienie projektu planu finansowego Związku na 2019 rok oraz uchwał:

- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na 2019 rok,

- Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o przedłożonym projekcie planu finansowego Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego na 2019 rok,

- podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu finansowego Związku na 2019 rok.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości udziału na 2019 rok.

 2. Przedstawienie projektu wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały Składu Orzekającego RIO w Lublinie w sprawie opinii o projekcie uchwały Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2019-2022

- podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Związku.

 1. Przedstawienie bieżącej działalności ZZOK w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego.

 2. Wolne wnioski.

 3. Zamknięcie obrad.